4-[(2S)-2-amino-3-{[(2S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-{methyl[(2S)-1-[(2S)-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidin-1-yl]-3-phenylpropan-2-yl]amino}propan-2-yl](methyl)amino}propyl]phenol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

4-[(2S)-2-amino-3-{[(2S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-{methyl[(2S)-1-[(2S)-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidin-1-yl]-3-phenylpropan-2-yl]amino}propan-2-yl](methyl)amino}propyl]phenol Properties

4-[(2S)-2-amino-3-{[(2S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-{methyl[(2S)-1-[(2S)-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidin-1-yl]-3-phenylpropan-2-yl]amino}propan-2-yl](methyl)amino}propyl]phenol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 456174