(R)-4-{2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino}butyric Acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(R)-4-{2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino}butyric Acid Properties

(R)-4-{2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino}butyric Acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 615207