(S)-2-(2-ethoxy-2-oxoethylamino)-3-(4-(2-(6-((hydroxyimino)(phenyl)methyl)-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(S)-2-(2-ethoxy-2-oxoethylamino)-3-(4-(2-(6-((hydroxyimino)(phenyl)methyl)-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid Properties

(S)-2-(2-ethoxy-2-oxoethylamino)-3-(4-(2-(6-((hydroxyimino)(phenyl)methyl)-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 665336