Buy 1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone CP 98.00%, 1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone CP 98.00% Suppliers, Manufacturers, Traders
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone CP 98.00% Suppliers

1-(2-thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone	 cp 98.00%

326-91-0

CAS Number:326-91-0

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

1-(2-thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 1-(2-thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone