Buy 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene Suppliers, Manufacturers, Traders


1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene Suppliers

Syntide Medi-Chem Technology (China)Limited

No. 5 Shangdi Kaituo Road,Zhongguancun Biomedical Garden, hong kong

hong kong hong kong

1-(bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene-Trader