Buy 1,1,2,2-Tetrafluoroethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethane Suppliers, Manufacturers, Traders


1,1,2,2-Tetrafluoroethane Suppliers

Juhua Group Corporation

No. 849 Jiangcheng Rd, Hangzhou, Zhejiang Province., hangzhou, china

china china

1,1,2,2-tetrafluoroethane-Manufacturer 1,1,2,2-tetrafluoroethane-Trader

Zhejiang Fluorescence Chemical Co., Ltd.

Wuning East Road, Dongyang City, Zhejiang, China, dongyang, china

china china

1,1,2,2-tetrafluoroethane-Manufacturer 1,1,2,2-tetrafluoroethane-Trader