Buy 2-Chloro-3-cyanopyridine 99.931%, 2-Chloro-3-cyanopyridine 99.931% Suppliers, Manufacturers, Traders


2-Chloro-3-cyanopyridine 99.931% Suppliers

2-chloro-3-cyanopyridine  99.931%

2-Chloro-3-cyanopyridine     CAS:6602-54-6

CAS Number:cas:6602-54-6

Xin Yao (Shenzhen) Biotech, Co.,Ltd

3rd floor, No.27, Youyi Road, Wulian Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen,China, shenzhen, china

china china

2-chloro-3-cyanopyridine