Buy 2',4'-Difluoro-alfa-chloroacetophenone, 2',4'-Difluoro-alfa-chloroacetophenone Suppliers, Manufacturers, Traders


2',4'-Difluoro-alfa-chloroacetophenone Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

2',4'-difluoro-alfa-chloroacetophenone-Manufacturer