Buy (E)-(3S,6R,10R,16S)-10-(3-Chloro-4-methoxy-benzyl)-3-isobutyl-6-methyl-16-[(S)-1-(3-phenyl-oxiranyl)-ethyl]-1,4-dioxa-8,11-diaza-cyclohexadec-13-ene-2,5,9,12-tetraone, (E)-(3S,6R,10R,16S)-10-(3-Chloro-4-methoxy-benzyl)-3-isobutyl-6-methyl-16-[(S)-1-(3-phenyl-oxiranyl)-ethyl]-1,4-dioxa-8,11-diaza-cyclohexadec-13-ene-2,5,9,12-tetraone Suppliers, Manufacturers, Traders

(E)-(3S,6R,10R,16S)-10-(3-Chloro-4-methoxy-benzyl)-3-isobutyl-6-methyl-16-[(S)-1-(3-phenyl-oxiranyl)-ethyl]-1,4-dioxa-8,11-diaza-cyclohexadec-13-ene-2,5,9,12-tetraone Suppliers