2-Methyl-1-[2-(naphthalen-2-yl-phenyl-methoxy)-ethyl]-5-nitro-1H-imidazole Transportation, storage and packing | WorldOfChemicals

2-Methyl-1-[2-(naphthalen-2-yl-phenyl-methoxy)-ethyl]-5-nitro-1H-imidazole Transportation

Transport Type
From Address
To Address
Transport Description

2-Methyl-1-[2-(naphthalen-2-yl-phenyl-methoxy)-ethyl]-5-nitro-1H-imidazole Storage & Packing

Required Location
Description