4-(2-(1-(4-ethylphenyl)-2-methylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol Transportation, storage and packing | WorldOfChemicals

4-(2-(1-(4-ethylphenyl)-2-methylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol Transportation

Transport Type
From Address
To Address
Transport Description

4-(2-(1-(4-ethylphenyl)-2-methylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol Storage & Packing

Required Location
Description